BGKL-Schulanzeigen

BKGL-Kleinanzeigen

index.html

<!doctype html>
<html lang="de">
 <head>
  <title>BKGL-Kleinanzeigen</title>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS v5.0.2 -->
  <link rel="stylesheet" href="/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="/bootstrap.min.css" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.3.0/font/bootstrap-icons.css">

  <!-- Cookies -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/Wruczek/Bootstrap-Cookie-Alert@gh-pages/cookiealert.css">
 </head>
 <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
     <div class="container">
      <a href="/"><img src="/bilder/logo.png" class="navbar-brand" alt=""></a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navmenu">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="navmenu">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Suche</a>
          </li>
          <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
            Katogorien
            </a>
            <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Bücher</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Elektronische Geräte</a></li>
             <li><hr class="dropdown-divider"></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Weitere</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Anzeige Aufgeben</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Login</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
      </div>
    </nav>
    <section class="bg-dark text-light text-center p-5">
      <div class="container">
        <div class="d-sm-flex">
          <div>
            <h1>Der Kleinanzeigen an <span class="text-warning">Deiner Schule</span></h1>
            <p class="lead">Hier kannst du Deine alten Bücher, Computer, Klassenkamerade:innen, etc. verkaufen</p>
          </div>
          <div>
            <img class="img-fluid w-50" src="/bilder/buecher.jpg" alt="">
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    <!-- ##### -->
    <!-- Cards -->
    <!-- ##### -->
    <section class="p-5">
     <div class="container">
      <div class="row gy-3">
       <div class="col-sm">
        <div class="card bg-dark text-light h-100">
         <div class="card-body text-center d-flex flex-column">
          <div class="h1">
           <i class="bi bi-laptop"></i>
          </div>
          <h3 class="card-title">
           Laptops
          </h3>
          <p class="card-text">
           Gebrauchte Laptops zu günstigen Preise.
          </p>
          <a class="mt-auto" href="#">
           <button class="btn btn-light btn-lg">Öffnen</button>
          </a>
         </div>
        </div>
       </div>
       <div class="col-sm">
        <div class="card bg-dark text-light h-100">
         <div class="card-body text-center d-flex flex-column">
          <div class="h1">
           <i class="bi bi-book"></i>
          </div>
          <h3 class="card-title">
           Bücher
          </h3>
          <p class="card-text">
           Günstige Bücher jeder Klassenstufe.
          </p>
          <a class="mt-auto" href="#">
           <button class="btn btn-light btn-lg">Öffnen</button>
          </a>
         </div>
        </div>
       </div>
       <div class="col-sm">
        <div class="card bg-dark text-light h-100">
         <div class="card-body text-center d-flex flex-column">
          <div class="h1">
           <i class="bi bi-people"></i>
          </div>
          <h3 class="card-title">
           Nachhilfe
          </h3>
          <p class="card-text">
           Jetzt Nachhilfe besorgen.
          </p>
          <a class="mt-auto" href="#">
           <button class="btn btn-light btn-lg">Öffnen</button>
          </a>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </section>
    <!-- Ende -->
    <!-- Formular -->
    <section class="p-5">
     <div class="container" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);">
      <div class="row gy-3">
       <form action="https://form.taxi/s/0pc0p6ch" method="POST">
        <!-- Name input -->
        <div class="form-outline mb-4">
         <input type="text" id="form4Example1" class="form-control" />
         <label class="form-label" for="form4Example1">Name</label>
        </div>
       
        <!-- Email input -->
        <div class="form-outline mb-4">
         <input type="email" id="form4Example2" class="form-control" />
         <label class="form-label" for="form4Example2">E-Mail</label>
        </div>
       
        <!-- Message input -->
        <div class="form-outline mb-4">
         <textarea class="form-control" id="form4Example3" rows="4"></textarea>
         <label class="form-label" for="form4Example3">Nachricht</label>
        </div>
       
        <!-- Checkbox -->
        <div class="form-check d-flex mb-4">
         <input class="form-check-input me-2" type="checkbox" value="" id="form4Example4" checked />
         <label class="form-check-label" for="form4Example4">
          Sende mir eine Kopie vom Formular.
         </label>
        </div>
       
        <!-- Submit button -->
        <button type="submit" value="send" class="btn btn-primary btn-block mb-4">Senden</button>
       </form>
      </div>
     </div>
    </section>
    <!-- Ende -->

  <!-- Bootstrap JavaScript Libraries -->
  <script src="/popper.min.js" integrity="sha384-IQsoLXl5PILFhosVNubq5LC7Qb9DXgDA9i+tQ8Zj3iwWAwPtgFTxbJ8NT4GN1R8p" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="/bootstrap.min.js" integrity="sha384-cVKIPhGWiC2Al4u+LWgxfKTRIcfu0JTxR+EQDz/bgldoEyl4H0zUF0QKbrJ0EcQF" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
 <!-- START Bootstrap-Cookie-Alert -->
 <div class="alert text-center cookiealert" role="alert">
  <b>Magst du Cookies?</b> &#x1F36A; Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung auf unserer Website erhalten. <a href="#" target="_blank">Erfahre mehr</a>

  <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm acceptcookies">
    Erlauben
  </button>
 </div>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/Wruczek/Bootstrap-Cookie-Alert@gh-pages/cookiealert.js"></script>
<!-- END Bootstrap-Cookie-Alert -->
 <!-- Footer -->
 <footer class="bg-light text-center text-lg-start">
  <!-- Impressum ung Datenschutzerklärung -->
  <div class="container">
   <div class="row justify-content-md-center">
    <div class="col col-lg-2">
     <a class="text-dark btn" href="/impressum/">Impressum</a>
    </div>
    <div class="col col-lg-2">
     <a class="text-dark btn" href="#">Datenschutzerklärung</a>
    </div>
   </div>
  </div>
  <!-- Ende -->

  <!-- Copyright -->
  <div class="text-center p-3" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);">
   Copyright © 2022 | Designed with ❤️ by 
   <a class="text-dark" href="https://arbnor.me/">arbnor.me</a>
  </div>
  <!-- Copyright -->
 </footer>
</html>